Specjalista ds. kosztorysowania ( Dział Przetargów)

Zatrudniona osoba odpowiedzialna będzie za:

- Analiza dokumentacji przetargowej
- Sporządzanie zapytań ofertowych oraz weryfikacja poprawności ofert składanych
przez podwykonawców oraz dostawców.
- Negocjacje ofert,
- Formułowanie pytań dot. dokumentacji technicznej do inwestorów,
- Aktualizacja baz danych,
- Przygotowywanie wycen do przetargów
- Wykonywanie przedmiarów do wycen na podstawie dokumentacji projektowej,
- Współpraca z innymi działami firmy.

Od kandydatów oczekujemy:

- Wykształcenie wyższe budowlane
- Doświadczenie na podobnym stanowisku min. 1 rok w branży budowlanej
- Znajomość technologii, rozwiązań materiałowych oraz aktualnych cen na rynku branży budowlanej
- Umiejętności kosztorysowania za pomocą programu kosztorysowego Norma,
- Bardzo dobrej znajomości pakietu MS Office (w szczególności MS Excel),
- Znajomości ustawy Prawo zamówień publicznych – mile widziane
- Dobra organizacja pracy własnej, umiejętność pracy w zespole, zaangażowanie,
- Dobre zdolności komunikacyjne i analityczne
- Prawa jazdy kat B,
- Dyspozycyjności,
- Umiejętności pracy pod presją czasu.

Ogłoszenie o pracę – Inżynier Budowy


Zakres obowiązków
• Obsługa i kontrola kompletności dokumentacji technicznej;
• Współpraca z Dyrektorem Kontraktu, Kierownikiem Budowy oraz Administratorem Kontraktu;
• Dobowe, Tygodniowe, Miesięczne raportowanie o postępie prac;
• Udział w przygotowaniu dokumentacji powykonawczej;
• Sprawowanie nadzoru nad pracami budowlanymi pod kierownictwem Kierownika Budowy, Kierownika Robót lub Majstra;
• Przygotowanie dokumentów tj. wniosków materiałowych, SPZJ, PZJ, PTiOR oraz innych,
• Uczestniczenie w sporządzaniu harmonogramów robót,
• Przygotowanie zamówień na materiały, sprzęt, mieszanki betonowe itp.;
• Obsługa dokumentów laboratoryjnych oraz geodezyjnych;
• Pomoc w zakresie jakości i terminowości wykonania robót;
• Przygotowanie sprzedaży,
• Nadzór nad przestrzeganiem przepisów BHP;
• Wsparcie w procesie ofertowania;
• Wykonywanie innych prac na bieżąco zleconych przez przełożonych.
Wymagania
• Wykształcenie wyższe techniczne lub w trakcie nauki zaocznej;
• Mile widziane doświadczenie w pracy w środowisku budowlanym oraz znajomość branży budowlanej;
• Bardzo dobra znajomość programów AutoCAD, MS Office (Word, Excel, Outlook);
• Bardzo dobra organizacja pracy własnej;
• Nastawienie na współpracę i sprawną komunikację w zespole;
• Otwartość na nowe zadania, ludzi;
• Umiejętność pracy pod presją czasu;
• Prawo jazdy kategorii B.
Oferujemy
• atrakcyjne warunki wynagrodzenia adekwatne do posiadanego doświadczenia;
• zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;
• możliwości zdobycia doświadczenia;
• pracę w przyjaznym i zaangażowanym zespole;
• wdrożenie i wsparcie ze strony doświadczonego zespołu;
• niezbędne narzędzia do pracy (laptop/telefon);
• Stabilną pracę w polskiej firmie będącej jednym z liderów rynku budowlanego.

 

Uprzejmie informujemy, iż w oparciu o treść rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2016 roku Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – Dziennik Urzędowy UE L 119 z dnia 4 maja 2016 – dalej zwanego także „RODO”, począwszy od dnia 25 maja 2018 roku, wszystkie oferty pracy (CV, listy motywacyjne, aplikacje o pracę) kierowane do spółki „Przedsiębiorstwo Usług Technicznych INTERCOR” sp. z o.o. z siedzibą w Zawierciu, w odpowiedzi na konkretne ogłoszenie o pracę, powinny zawierać następującą, podpisaną klauzulę:

 

„Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w treści niniejszego CV/zgłoszenia aplikacyjnego, przez spółkę pod firmą: „Przedsiębiorstwo Usług Technicznych INTERCOR” sp. z o.o. z siedzibą w Zawierciu, na potrzeby postępowania rekrutacyjnego o numerze (w tym miejscu proszę podać właściwy numer ogłoszenia o pracę)”.

 

W przypadku natomiast wyrażenia zgody na wykorzystanie przez spółkę „Przedsiębiorstwo Usług Technicznych INTERCOR” sp. z o.o. z siedzibą w Zawierciu przekazanych danych osobowych na potrzeby ewentualnych przyszłych rekrutacji, prosimy o zamieszczenie następującej, podpisanej klauzuli:

 

 „Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w treści niniejszego CV/zgłoszenia aplikacyjnego, przez spółkę pod firmą: „Przedsiębiorstwo Usług Technicznych INTERCOR” sp. z o.o. z siedzibą w Zawierciu, na potrzeby ewentualnych, przyszłych rekrutacji”.

 

Oferty pracy (CV, listy motywacyjne, aplikacje o pracę), niezawierające podpisanej klauzuli w przedmiocie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji, z uwagi na niespełnienie wymogów określonych w treści RODO, nie będą mogły zostać wzięte pod uwagę w procesie rekrutacyjnym oraz zostaną zniszczone przez naszą spółkę.

 

Jednocześnie, w przypadku zamieszczenia odpowiedniej klauzuli, w związku z przekazaniem danych osobowych do naszej spółki na potrzeby procesów rekrutacyjnych, zgodnie z treścią art. 13 RODO, informujemy, iż:

 1. administratorem przekazanych danych osobowych będzie spółka pod firmą: „Przedsiębiorstwo Usług Technicznych INTERCOR” sp. z o.o. z siedzibą w Zawierciu, ul. Okólna 10, 42-431 Zawiercie;
 2. dane kontaktowe administratora to: rekrutacja@intercor.eu albo tel. 32/67 15 307;
 3. przekazane dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji – na podstawie treści art. 6 ust. 1 lit. a) oraz art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z treścią art. 221 ustawy Kodeks Pracy;
 4. jeżeli wyraziła Pani/wyraził Pan osobną zgodę na wykorzystanie Pani/Pana danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji, Pani/ Pana dane osobowe przetwarzane będą także w celu przyszłych rekrutacji – na podstawie treści art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;
 5. przekazane dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do przeprowadzenia wskazanej rekrutacji;
 6. jeżeli wyraziła Pani/wyraził Pan osobną zgodę na wykorzystanie Pani/Pana danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji, Pani/ Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres przyszłych rekrutacji, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2019 roku;
 7. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzania;
 8. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 9. podanie danych osobowych, o których mowa w treści art. 221 § 1 kodeksu pracy, jest niezbędne w oparciu o przepisy prawa, niepodanie danych osobowych uniemożliwi uwzględnienie Pani/Pana zgłoszenia w procesie rekrutacji a podanie danych osobowych w pozostałym zakresie jest dobrowolne i nie wpływa na udział Pani/Pana w procesie tej ani przyszłej rekrutacji;
 10. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są osoby upoważnione przez „Przedsiębiorstwo Usług Technicznych INTERCOR” sp. z o.o. z siedzibą w Zawierciu do przetwarzania danych osobowych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych, a także podmioty, którym „Przedsiębiorstwo Usług Technicznych INTERCOR” sp. z o.o. z siedzibą w Zawierciu zleca wykonywanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych osobowych (podmioty przetwarzające) oraz spółki powiązane z administratorem;
 11. Pani/Pana dane osobowe będą podlegały przetwarzaniu, w tym profilowaniu, w taki sposób, że będzie Pani/Pan podlegać decyzji, która opiera się przetwarzaniu i wywiera wobec Pani/Pana skutek w postaci, że konsekwencją takiego przetwarzania będzie kontakt tylko z wybranymi kandydatami.
Copyright ©2012 - 2024 Intercor