Uprzejmie informujemy, iż w oparciu o treść rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2016 roku Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – Dziennik Urzędowy UE L 119 z dnia 4 maja 2016 – dalej zwanego także „RODO”, począwszy od dnia 25 maja 2018 roku, wszystkie oferty pracy (CV, listy motywacyjne, aplikacje o pracę) kierowane do spółki „Przedsiębiorstwo Usług Technicznych INTERCOR” sp. z o.o. z siedzibą w Zawierciu, w odpowiedzi na konkretne ogłoszenie o pracę, powinny zawierać następującą, podpisaną klauzulę:

 

„Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w treści niniejszego CV/zgłoszenia aplikacyjnego, przez spółkę pod firmą: „Przedsiębiorstwo Usług Technicznych INTERCOR” sp. z o.o. z siedzibą w Zawierciu, na potrzeby postępowania rekrutacyjnego o numerze (w tym miejscu proszę podać właściwy numer ogłoszenia o pracę)”.

 

W przypadku natomiast wyrażenia zgody na wykorzystanie przez spółkę „Przedsiębiorstwo Usług Technicznych INTERCOR” sp. z o.o. z siedzibą w Zawierciu przekazanych danych osobowych na potrzeby ewentualnych przyszłych rekrutacji, prosimy o zamieszczenie następującej, podpisanej klauzuli:

 

 „Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w treści niniejszego CV/zgłoszenia aplikacyjnego, przez spółkę pod firmą: „Przedsiębiorstwo Usług Technicznych INTERCOR” sp. z o.o. z siedzibą w Zawierciu, na potrzeby ewentualnych, przyszłych rekrutacji”.

 

Oferty pracy (CV, listy motywacyjne, aplikacje o pracę), niezawierające podpisanej klauzuli w przedmiocie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji, z uwagi na niespełnienie wymogów określonych w treści RODO, nie będą mogły zostać wzięte pod uwagę w procesie rekrutacyjnym oraz zostaną zniszczone przez naszą spółkę.

 

Jednocześnie, w przypadku zamieszczenia odpowiedniej klauzuli, w związku z przekazaniem danych osobowych do naszej spółki na potrzeby procesów rekrutacyjnych, zgodnie z treścią art. 13 RODO, informujemy, iż:

 

 1. administratorem przekazanych danych osobowych będzie spółka pod firmą: „Przedsiębiorstwo Usług Technicznych INTERCOR” sp. z o.o. z siedzibą w Zawierciu, ul. Okólna 10, 42-431 Zawiercie;
 2. dane kontaktowe administratora to: rekrutacja@intercor.eu albo tel. 32/67 15 307;
 3. przekazane dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji – na podstawie treści art. 6 ust. 1 lit. a) oraz art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z treścią art. 221 ustawy Kodeks Pracy;
 4. jeżeli wyraziła Pani/wyraził Pan osobną zgodę na wykorzystanie Pani/Pana danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji, Pani/ Pana dane osobowe przetwarzane będą także w celu przyszłych rekrutacji – na podstawie treści art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;
 5. przekazane dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do przeprowadzenia wskazanej rekrutacji;
 6. jeżeli wyraziła Pani/wyraził Pan osobną zgodę na wykorzystanie Pani/Pana danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji, Pani/ Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres przyszłych rekrutacji, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2019 roku;
 7. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzania;
 8. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 9. podanie danych osobowych, o których mowa w treści art. 221 § 1 kodeksu pracy, jest niezbędne w oparciu o przepisy prawa, niepodanie danych osobowych uniemożliwi uwzględnienie Pani/Pana zgłoszenia w procesie rekrutacji a podanie danych osobowych w pozostałym zakresie jest dobrowolne i nie wpływa na udział Pani/Pana w procesie tej ani przyszłej rekrutacji;
 10. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są osoby upoważnione przez „Przedsiębiorstwo Usług Technicznych INTERCOR” sp. z o.o. z siedzibą w Zawierciu do przetwarzania danych osobowych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych, a także podmioty, którym „Przedsiębiorstwo Usług Technicznych INTERCOR” sp. z o.o. z siedzibą w Zawierciu zleca wykonywanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych osobowych (podmioty przetwarzające) oraz spółki powiązane z administratorem;
 11. Pani/Pana dane osobowe będą podlegały przetwarzaniu, w tym profilowaniu, w taki sposób, że będzie Pani/Pan podlegać decyzji, która opiera się przetwarzaniu i wywiera wobec Pani/Pana skutek w postaci, że konsekwencją takiego przetwarzania będzie kontakt tylko z wybranymi kandydatami.
Copyright ©2012 - 2022 Intercor